DİĞER SİGORTALAR

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

İnşaat All Risks Sigortası

İnşaat all risks sigortası ile inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlar güvence altına alınır. İnşaat All Risks Sigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığının sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

Montaj All Risks Sigortası

Montaj all risks sigortası ile yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıplar teminat altına alınır. Bu ürün , montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlara karşı güvence sunmaktadır.

Makine Kırılması Sigortası

Makine kırılması sigortası, poliçenin ekinde yer alan ve sayıları, üretim yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesislerin, deneme döneminden sonraki normal kullanımı sırasında, bulundukları yerde, temizleme, revizyon veya değiştirme işlemleri sırasında veya dururken ani ve beklenmedik bir şekilde zarar görmesi durumunda ortaya çıkan zararlara karşı güvence vermektedir.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik cihaz sigortası ile, iş yerinde personelin hatalı kullanımından ötürü cihazlarda meydana gelen hasarlar,hırsızlık ve doğal afetlere karşı elektronik cihazlar teminat altına alınır.


SEYAHAT ve FERDİ KAZA SİGORTALARI

Yurtdışı Seyahat Sigortası

Yurt dışı seyahat sigortası, Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler tarafından, vize başvuruları ile beraber zorunlu olarak talep edilir. Yurt dışı seyahat sigortasını satın alan sigortalılar, sadece zorunlu tutulan 30.000 Euro’luk sağlık teminatlarına değil; bagajın kaybolmasından tarifeli bagajların zarar görmesi, çalınması veya gecikmesine kadar tatil keyiflerini kaçırabilecek pek çok aksiliğe karşı da kendilerini teminat altına alırlar.

Yurtiçi Seyahat Sigortası

Yurt içi seyahat sigortası ile seyahat edenler, seyahat esnasında oluşabilecek sağlık riskleri, bagajın kaybolması, tarifeli bagajların zarar görmesi, çalınması veya gecikmesine karşı güvence sağlar.

Yurtdışı Eğitim Sigortası

Yurt dışı eğitim sigortası, yurt dışında öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelecek risklere karşı Türkiye dışında tüm dünyada güvence sunmaktadır. Yurtdışı Eğitim Sigortası ile sağlanan teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde, Türkiye dışında Avrupa veya Türkiye dışında tüm dünyada geçerlidir.

Nakliyat Şöförleri Seyahat Sigortası

Nakliyat şöförleri seyahat sigortası ile, yurtdışına taşımacılık yapan şoförlerin seyahati sırasında öngörülemeyen bir olayın meydana gelmesi durumda sigortalı şoförü teminat altına alan geniş kapsamlı bir poliçedir.

Ekstrem Sporlar Seyahat Sigortası

Ekstrem sporlar seyahat sigortası ister yurtdışında ister yurtiçinde kayak, motor sporları, hava sporları gibi aktivitede bulunan kişiler için hazırlanmış, geniş teminatlı özel bir üründür. Ekstrem spor faaliyetleri için hazırlanmış bu ürün, tıbbi tedavi, arama ve kurtarma, tıbbi nakil, nakit avans, geri dönüş seyahatinin sağlanması, kefalet ücreti ödemesi gibi zengin teminatlarla geliştirilmiştir.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, kazaya uğrayan sigortalının veya bir vefat halinde geride kalanların sıkıntılarını maddi açıdan hafifletebilmek amacıyla tasarlanmıştır.Ürünün yanında istenirse asistans hizmetleri de poliçeye dahil edilmektedir.

Seyahat sigortaları ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.


SORUMLULUK SİGORTALARI

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumlulukları teminat altına alınır

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası ile petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumlulukları teminat altına alınır.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası ile deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu masraflar, üçüncü şahısların yaralanması, ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluk teminat altına alınır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alınır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlanır.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları ile oda, birlik, dernek gibi meslek kuruluşlarına üye, bazı meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlanır.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası ile işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınır.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası ile sigortalıların günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu teminat altına alınır.

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası ile sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlanır.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası ile bir sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek bir kaza neticesinde, sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olan tazminat taleplerine ilişkin sorumlulukları teminat altına alınır.

Kobi Sorumluluk Sigortası

Kobi Sorumluluk Sigortası ile kobiler sorumlulukları ile ilgili teminatların hepsini yüksek limitler ve geniş teminatlarla tek bir poliçe ile güvence altına alabilirler.